Mala čistička

Malá čistiareň odpadových vôd je čistiareň pre menšie objekty ako sú napr. obytné domy, rôzne sociálne zariadenia, skupiny domov, rekreačné zariadenia, hotely, ubytovacie zariadenia, reštaurácie, malé prevádzky a pod.

Malá čistiareň je určená pre cca. 15 až 50 ľudí. Do tejto kategórie spadajú čistiarne: VH 15, VH 20, VH 25, VH 30, VH 40, VH 50. Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.

Každá malá čistiareň odpadových vôd spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie na kvalitu vyčistenej vody a na technické riešenie. Na čistiarne sú vystavené dva certifikáty preukázania zhody (č. 03042/104/1/2002 a č. 0902A/02/0290/1/C/C03) na základe, ktorých sú čistiarne označované značkou CSK.

Výhody malých čistiarní typ VH:
• dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle najnovších noriem EU - životnosť materiálov na niekoľko generácií)
• ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,....)
• technologia použitá v malých čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov
• ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame zariadenie už 6. rok)
• overené v rôzych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
• 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bezzápachová a bezproblémová prevádzka
• jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
• minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)