Obchodné podmienky

Obchodne podmienky pre E-shop MARICH

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.marich.sk a definujú základné práva a povinnosti. Zároveň sú záväzné v obchodnom styku medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru predávajúcim.

Predávajúci: Jozef Muška-MARICH, Vyšná Šebastová 86, 08006 Prešov

č. živnostenského registra : 707-5519

IČO: 43 274 790

DIČ: 1020 966 155

IČ DPH: SK 1020 966 155

Č. účtu: 262516 4303/1100 Tatra banka

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Objednávka – kúpna zmluva

Potvrdením objednávky predávajúceho- kupujúcemu vzniká záväzný zmluvný vzťah pre obidve strany. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, prípadne e-mailové, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Potvrdenie objednávky predávajúcim sa vykonáva spravidla po overení dostupnosti a termínu dodania objednaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Spôsoby platby

Platba sa vykonáva pred prevzatím tovaru, úhradou cez bankový účet, dobierkou, prípadne podľa dohody s klientom.
dobierkou - najvýhodnejší spôsob, tovar môžete mať doma do 24 hodín
vopred na predfaktúru - prevodom alebo vkladom na náš bankový účet
Iné spôsoby platby závisia na dohode medzi predajcom a kupujúcim pri overovaní objednávky.

Poplatky za prepravu
slovenská pošta- od 2,50 € (podľa váhy)
prepravná služba (kuriérom) – od 11,90 € (podľa váhy)
objednávka tovaru nad 500 € - bez poplatku
osobný odber na sklade - bez poplatku (platba v hotovosti, alebo prevodom na účet)

Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne (1-3dni) podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky to platí iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu tato čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich pracovných dní.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje v prípade osobného prevzatia tovaru na adrese predávajúceho.

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:
zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí
v prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).
Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť a to najneskôr do 14 pracovných dni po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.
tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

. Reklamácie

Reklamácie z dôvodu materiálových alebo výrobných vád produktov si môžete uplatniť priamo u predávajúceho. Pri uplatnení záruky sa riaďte pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne nás kontaktujte pre upresnenie uplatnenia reklamácie.

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.
Ochrana osobných údajov
Kupujúci- fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje:
Meno a priezvisko
Úplná poštová adresa
Adresa elektronickej pošty
Telefónne číslo

Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho a prípadnú komunikáciu.
Kupujúci- právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje:
Meno firmy
IČO
DIČ
IČ DPH

Ochrana osobných dát

Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, prípadne identifikovať platbu kupujúceho vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.
Používaním internetového obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

Záverečné ustanovenia

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka

.