Priemyslené čističky

   

Priemyselne cisticky odpadovych vod pre viac ako 200 ludiKomunálne a priemyselné čističky odpadových vôd (ČOV) sú kategória čističiek pre komunálnu sféru (väčšie obce a mestá, ich časti, aglomerácie, väčšie rekreačné strediská, systémy hotelov, zábavné parky a pod.) resp. pre rôzne priemyselné prevádzky (kedy sú doplnené o čistiace stupne podľa potreby danej priemyselnej prevádzky).

Do kategórie komunálne a priemyselné čističky spadajú zväčša čističky nad 200 ekvivalentných obyvateľov resp. čističky odpadových vôd so špecifickým chemickým a látkovým zaťažením. ČOV sú tvorené technologickou linkou, ktorej základom je zvyčajne biologický reaktor s mechanickým predčistením.

Biologický reaktor čističky zaručuje odstránenie organického znečistenia a dusíka z odpadových vôd. V prípade sprísnených požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody a potreby sa do technologickej linky ČOV zaradzuje simultánne zrážanie fosforu a terciárne dočistenie resp. iné.

Nádrže ČOV sú rozdelené prepážkami na jednotlivé technologické priestory. Do nádrží sú inštalované technologické zariadenia priamo na mieste osadenia ČOV. Nádrže ČOV sú umiestnená sčasti alebo úplne pod terénom.

Zakrytie ČOV je riešené oceľovými roštami, plasovým prekrytím, betónovými doskami s revíznymi vstupmi. Pri väčších nádržiach sú nad nádržami inštalované obslužné lávky z ocele s povrchovou úpravou. ČOV je možné taktiež umiestniť v zastrešenom objekte resp. bez prekrytia. Umiestnenie zdrojov tlakového vzduchu a elektrorozvádzača rieši projekt ČOV.


Technologická linka je zvyčajne tvorená:
 

• Mechanické predčistenie
Mechanické predčistenie je zvyčajne tvorené systémom hrablíc (hrubé hrablice, jemné hrablice alebo hrablicový kôš) resp. čerpacou stanicou s čerpadlami so sekacím zariadením. V prípade potreby môže byť do mechanického predčistenia zaradený lapač piesku a lapač štrku.

• Biologický čistenie
Základom biologického čistenia je biologický reaktor s denitrifikačnou a nitrifikačnou časťou. V nitrifikačnej časti je osadený prevzdušňovací systém, pričom zdrojom vzduchu sú duchadlové agregáty v protihlukových krytoch resp. dúcharňách. Odstraňovanie dusíka zabezpečuje vnútorná recirkulácia aktivačnej zmesi medzi týmito oboma časťami biolgického reaktora. Pri odstraňovaní fosforu je ČOV doplnená dávkovaním zrážacieho činidla pre fosfor. Pri väčších ČOV sa môže technológia rozšíriť o regeneráciu kalu, čo umožňuje znížiť potrebný objem aktivácie a prispieť k zlepšeniu sedimentačných vlastností kalu bez zníženia účinnosti čistenia. V separačnej (dosadzovacej) nádrži dochádza oddeleniu vyčistenej vody od aktívneho kalu. Separačný stupeň môže byť aj súčasťou biologického reakora. Vyčistená voda odteká cez odtokové žľaby vybavené nornými stenami a cez merný objekt do odtoku. Usadený aktivný kal je vonkajšou recirkuláciou prečerpávaný späť na začiatok časti biologickej časti ČOV.

• Terciárne dočistenie
V prípade sprísnených požiadaviek na kvalitu vyčistenej vody je možné zaradiť za biologickým reaktorom ČOV ešte stupeň terciárneho dočistenia. Terciárne dočistenie je realizované zvyčajne zemným filtrom, koreňovou čistiarňou alebo samostatným terciárnym dočisťovacím stupňom. Na dočistenie sa využíva mikrofiltrácia, piesková filtrácia resp. filtrácia na filtračných podložiach. Vyčistená voda môže byť ešte dezinfikovaná a biologicky stabilizovaná chlórom alebo UV-žiarením. (s automatickým ovládaním).

• Kalové hospodárstvo
Kalové hospodárstvo je zvyčajne tvorené kalojemom (s kapacitou min 100 dní) a prípadne mobilným odvodňovacím zariadením. Prebytočný kal (aeróbne stabilizovaný v biologickom reaktore) je zahusťovaný a uskladnený v kalojeme. Stabilizovaný kal je možné odvodniť na mobilnom odvodňovacom zariadení do rypného stavu a využiť v poľnohospodárstve. Kal sa môže odvážať z kalojemu na skládku alebo na ďalšie spracovanie.

• Meranie a regulácia
Čističky sú vybavené systémom automatického riadenia, ktorý umožňuje prevádzkovať čistiareň automaticky - s minimálnymi zásahmi do procesu čistenia. Systém automatického riadenia riadi chod jednotlivých zariadení čistiarne ako aj celej čistiarne v závislosti od množstva odpadových vôd. Súčasťou regulácie je riadiaca a vyhodnocovacia jednotka, kotorá na základe informácií z ultrazvukovej sondy, oxickej sondy a ďalších zariadení z čistiaceho procesu riadi chod jednotlivých strojnotechnologických zariadení v linke čistenia. V prípade dávkovania zrážadla na elimináciu fosforu, dávkovania chlóru a pod. je možné zautomatizovať dávkovanie potrebných chemikálii.
Celý systém môže byť napojený na počítač, čím sa zvyšuje spoľahlivosť chodu čistiarne, monitoruje a sprehľadňuje čistiaci proces a zefektívňuje obsluhu.
Ponúkame odberateľom možnosť zapožičania systému automatizovaného riadenia na dohodnuté obdobie (v prípade, že tento systém nie je predmetom dodávky). Počas dohodnutého obdobia si bude môcť zákazník overiť ekonomický prínos systému riadenia a rozhodnúť o jeho zakúpení.
 

Výhody ČOV realizovaných našou firmou:

• vysoká účinnosť čistenia;
• technológia zabezpečujúca prevádzkovanie pri nižšom pH, regeneráciu kalu, potlačujúca tvorbu vláknitého kalu a zlepšujúca stabilitu čistenia
• predradená čerpacia stanica vyrovnáva hydraulické nárazy na prítoku do čistiarne
• meranie a regulácia zabezpečuje automatizovanú prevádzka ČOV, zníženie prevádzkových nákladov (nižšia spotreba elektrickej energie, opotrebovanie strojnotechnologických zariadení, úspora ľudskej práce a potrebných chemikálii)
• kal je stabilizovaný a v rypnom stave (jeho možné využitie v poľnohospodárstve)
• nízke prevádzkové náklady a minimálne nároky na obsluhu
• vysoká životnosť (použitie nekorodujúcich materiálov a kvalitných zariadení)
• etapová výstavba - možnosť realizácie čistiarne podľa finančných možností investora po etapách tak, aby každá etapa čistiarne bola funkčná
• v prípade záujmu odberateľa zabezpečenie prevádzkovania čistiarne