Stredné čističky

Do kategórie stredné čističky odpadových vôd spadajú čistiačky určené od 50 do 200 ľudí.

Slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z obytných domov, skupín rodinných domov, menších obcí alebo častí obcí, ubytovacích zariadení, reštaurácií, školy, rekreačných zariadení, prevádzok a pod.
Na základe špecifického zaťaženia môžu byť stredné čističky odpadových vôd (v základnom prevedení) doplnená o príslušné zariadenia (lapače tukov, odlučovače ropných látok , atď.). Vyčistenú odpadovú vodu je možné vypúšťať do vodného toku alebo do trativodu (vsakovanie do pôdy) prípadne ju využívať na zavlažovanie resp. na technické účely.


Výhody stredných čističiek odpadových vôd typ VH:
• dlhá životnosť (použité materiály sú certifikované v zmysle najnovších noriem EU - životnosť materiálov na niekoľko generácií)
• ČOV prispôsobíme Vašim požiadavkám (variabilná výška zariadenia, pripojovacie potrubia,....)
• technologia použitá v domových čistiarňach umožňuje používanie všetkých bežných čistiacich prostriedkov
• ľahká manipulácia (osadenie bez použitia mechanizmov)
• nízke stavebné náklady
• 100% vodotesnosť (v zmysle STN 75 0905)
• svetovo uznávané technické riešenie (na náš trh dodávame zariadenie už 6. rok)
• overené v rôzych podmienkach v praxi (dosahovaná kvalita vyčistenej vody: BSK5 ~ 5-15 mg/l, NL ~ 5-15 mg/l)
• 100%-ná funkčnosť, tichý chod, bezzápachová a bezproblémová prevádzka
• jednoduché prevádzkovanie (stačí občasná kontrola ČOV a nastavenia)
• minimálna obsluha a údržba (odkalovanie cca 1 x za rok – kal je možné použiť na prihnojovanie okrasných drevín)